از دست اول بخریم
ولتاژ 20 mA
ولتاژ 15 mA
نیاز به کمک داری؟ پیام بده